Què cal saber sobre el nou Decret del Control de Presència?

El 12/03/2019, es publica el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball que regula les noves mesures en referència al registre diari de la jornada de treball. L’entrada en vigor de l’obligatorietat s’establia en dos mesos (12/05/19).

Què s’ha de fer?

L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret de inici i finalització de la jornada de treball“

De qui?

De cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article” (34 de l’E.T.)

Com?

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada”

Fins quan?

L’empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.”

I si no ho registrem?

De manera complementària, el mateix decret 8/2019 també ha modificat la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social per a incloure l’absència de registre com un nou motiu d’infracció greu. Pot suposar multes des de 626 fins a 6.250 euros per a l’empresa que incompleixi.

L’obligació de registre és nova?

Si, per a la totalitat dels treballadors, però el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre ja establia textualment l’obligació del registre de jornada o control horari d’entrada i sortida dels treballadors en dos supòsits:

1.Hores extraordinàries
L’apt. 5, Art. 35, estableix:
“A l’efecte del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent”.
L’empresa es trobarà obligada a lliurar al treballador, en cada període de pagament salarial, un comprovant d’hores inclòs al costat del rebut de salaris.

2.Treballadors a temps parcial
L’apt. 4 c), Art. 12, estableix: “
A aquest efecte, la jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment, lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries”
L’empresari haurà de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys. En cas d’incompliment de les obligacions de registre, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari.

Si t'agrada, comparteix: