Una auditoria informàtica és l’avaluació de l’arquitectura o composició del nostre sistema informàtic. Equips, xarxa, seguretat, perifèrics, software, rendiment,… amb l’objectiu de determinar si l’actiu empresarial queda protegit, la integritat de les dades i el compliment de l’optimització dels recursos. , per a l’assoliment de l’eficiència.

La realització d’una auditoria informàtica, es defineix com una operació de:

  • Previsió

  • Optimització de costos

  • Reducció de riscos

  • Actualització empresarial

Mitjançant l’avaluació dels següents punts:

  • Disponibilitat: Que els sistemes informàtics de l’organització estiguin disponibles per a la companyia en tot moment

  • Seguretat i Confidencialitat: La informació dels sistemes només es divulgarà als usuaris autoritzats

  • Integritat: La informació proporcionada pel sistema sempre serà precisa, fiable i oportuna

  • Avaluació i minimització dels riscos.

L’auditoria estudia els mecanismes de control implantats, determinant si els mateixos són adequats en el compliment d’objectius o estratègies, i en conseqüència establint els canvis que s’han de realitzar per a la seva consecució. Inclou, entre altres gestions, protocols d’eficiència i seguretat, processos de desenvolupament, supervisió informàtica i la valoració de controls de seguretat.

És recomanable que totes aquestes gestions i consultes siguin executades per personal independent i imparcial.

 

Sol·licita’ns pressupost, sense compromís!

Tel. 972 50 96 40 

Si t'agrada, comparteix: